Contact

We process some of your personal data through this contact form. Please read our Privacy policy for more information.

Mission Systole
Egide Van Ophemstraat 40c
1180 Brussel

T. : +32 2 761 23 00

Terms and conditions

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp

De prestaties van de bvba Mission-Systole Communications (hierna « Mission-Systole » genoemd) gelegen te Egide Van Ophemstraat 40c, 1180 Ukkel (KBO-nummer: 0807.999.706) zijn uitsluitend onderworpen aan deze algemene voorwaarden, waarvan enkel kan worden afgeweken door een uitdrukkelijke, schriftelijke overeenkomst die naar behoren ondertekend is door een orgaan van Mission-Systole dat gemachtigd is deze laatste te verbinden. Deze algemene voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de klant en Mission-Systole en hebben voorrang op alle andere voorwaarden van de klant. Het stilzwijgen van Mission-Systole kan nooit worden geïnterpreteerd als aanvaarding van andere voorwaarden dan die welke hierin zijn bepaald.

Artikel 2 – Offertes

De offertes van Mission-Systole worden ingediend zonder enige verplichting en worden bevestigd bij de ontvangst van de bestelling van de klant; indien niet anders vermeld, zijn ze slechts één maand geldig. De aanvaarding van de bestelling gebeurt door het uitreiken van een voorschotfactuur die overeenkomt met een bedrag van 30% van de totale prijs van de offerte. Er zal pas met de uitvoering van de bestelling worden begonnen na de ontvangst van de betaling van het bovenvermelde voorschot. Tijdens de uitvoering van de bestelling kan Mission-Systole gedeeltelijke betalingsfacturen uitreiken afhankelijk van de vorderingsgraad van de realisatie van de prestatie; deze gedeeltelijke betalingen zullen worden afgeboekt van het saldo van de totale prijs van de offerte.

Artikel 3 – Facturen

De facturen van Mission-Systole zijn betaalbaar binnen 30 dagen vanaf de datum van uitreiking. Conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties is de klant die het verschuldigde bedrag niet op de vervaldag van de factuur heeft betaald vanaf die dag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd tegen de referentie-interest waarvan sprake is in Artikel 5 van bovenvermelde wet, vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Conform Artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002, als er een verwijlinterest verschuldigd is door de klant, heeft Mission-Systole van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van 40 euro voor de eigen invorderingskosten. Naast dit forfaitaire bedrag heeft Mission-Systole recht op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die bovenop dit forfaitaire bedrag komen en die ontstaan zijn als gevolg van de laattijdige betaling, hierbij inbegrepen de rechtplegingsvergoeding overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. De laattijdige betaling machtigt Mission-Systole haar prestaties op te schorten en de goederen en prestaties die in haar bezit zijn in te houden tot aan de volledige betaling van de onbetaalde facturen, hierbij inbegrepen de toepasselijke achterstalligheidsrentes en -boetes.

Artikel 4 – Leveringstermijnen

Mission-Systole stelt alles in het werk om haar bestellingen te leveren binnen de aangekondigde termijnen. De leveringstermijnen van de bestelde prestaties worden echter slechts als aanwijzing verstrekt. Een eventuele vertraging in de levering kan derhalve geen aanleiding geven tot enige vordering tot schadevergoeding, schadeloosstelling, boete of rechtstreekse of onrechtstreekse inhouding, noch de annulering van de bestelling motiveren.

Artikel 5 – Annulering van bestelling en annuleringsvergoeding

In geval van annulering van de bestelling zal de klant een annuleringsvergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan een bedrag van 30% van de totale prijs van de bestelling. Als reeds uitvoering werd gegeven aan de prestaties en de voltooide prestaties het bedrag van 30% van de totale prijs van de bestelling overschrijden, zal de klant het saldo verschuldigd zijn tot de totale prijs van de uitgevoerde prestaties. In elk geval blijven de reeds gefactureerde en betaalde sommen door Mission-Systole verworven, zelfs als ze het hierboven vermelde bedrag van 30% overschrijden. Als het contract tijdens de uitvoering wordt geannuleerd, blijven de reeds door Mission-Systole uitgevoerde prestaties en de reeds geproduceerde goederen voor haar verworven en heeft zij het recht ze opnieuw te gebruiken voor andere klanten.

Artikel 6 – Klachten

De klant beschikt over een termijn van acht werkdagen vanaf de datum van uitreiking van de factuur om deze laatste te betwisten; eens deze termijn voorbij is, wordt de factuur geacht aanvaard te zijn. Elke betaling van een factuur houdt de definitieve en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze laatste in. Het is aan de klant om bij de ontvangst van het voorwerp van de prestaties van Mission-Systole te controleren of het wel degelijk overeenstemt met de overeengekomen specificaties. De klant moet Mission-Systole onmiddellijk en uiterlijk binnen acht werkdagen vanaf de levering in kennis stellen van elke niet-conformiteit of elk zichtbaar gebrek van het geleverde voorwerp. Eens deze termijn verstreken is, wordt het voorwerp van de prestaties van Mission-Systole geacht definitief aanvaard te zijn en kan het geen aanleiding meer geven tot eender welke klacht. Meer algemeen, in de gevallen die niet vermeld zijn in de twee vorige alinea’s, moet eender welke klacht, op straffe van verval, worden gericht aan Mission-Systole binnen acht werkdagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die de klacht motiveert. Deze regel is van toepassing op de eventuele verborgen gebreken, te rekenen vanaf hun ontdekking. Als de opdrachtgever een deel van de geleverde goederen gebruikt, ze per post laat opsturen naar derden of ze toevertrouwt aan een distributiebedrijf wordt gesteld dat hij de hele oplage aanvaard. De fouten die zijn aangetoond aan een deel van de geleverde goederen machtigen de opdrachtgever niet de hele bestelling te weigeren. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die aan de opdrachtgever is veroorzaakt, zoals winstderving. Op straffe van nietigheid moet elke betwisting en elke klacht per aangetekende brief met bericht van ontvangst binnen de termijnen die vermeld zijn in de eerste drie alinea’s van dit artikel aan Mission-Systole worden gericht. De indiening van een klacht, om welke reden ook, machtigt de klant niet de betaling van de vervallen facturen op te schorten of in te houden, zelfs niet gedeeltelijk.

Artikel 7 – Validatieproces

Mission-Systole legt haar ontwerpen ter validatie aan de klant voor. De klant beschikt over 8 werkdagen vanaf de verzending van het ontwerp om opmerkingen te formuleren en wijzigingen aan te vragen. Bij gebrek aan een reactie binnen de bovenvermelde termijn wordt het ontwerp geacht als dusdanig aanvaard te zijn. Als het ontwerp, geheel of gedeeltelijk, het voorwerp moet zijn van een materiële productie (drukken, graveren, maken en realiseren van voorwerpen die bestemd zijn voor communicatie, enz., verzendklaar maken, verpakken, enz.) legt Mission-Systole aan haar klanten een akkoord voor afdrukken of een ander bevestigingsdocument voor voordat ze tot de productie van de betrokken voorwerpen overgaat. Door de ondertekening van dit document aanvaardt de klant definitief dat tot de productie wordt overgegaan. De aan de klant voorgestelde en door deze laatste niet in aanmerking genomen ontwerpen blijven de volledige eigendom van Mission-Systole; de klant kan er dus geen enkel gebruik van maken. Alle documentatie in verband met de niet in aanmerking genomen ontwerpen moet worden teruggeven aan Mission-Systole, en de computerbestanden moeten worden gewist van elke drager die in het bezit is van de klant.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Ten opzichte van derden is de klant volledig aansprakelijk voor de prestaties die hij heeft besteld en goedgekeurd. Als de klant er door Mission-Systole van verwittigd is dat een of ander aspect van zijn communicatie aanleiding kan geven tot kritiek, bijvoorbeeld omdat het inbreuk maakt op het recht op een afbeelding van een derde, en de klant bevestigt dat hij wil dat dit aspect ongewijzigd wordt gelaten, neemt de klant daarvoor de volledige aansprakelijkheid op zich en zal hij Mission-Systole vrijwaren t egen alle aanspraken jegens haar. Mission-Systole kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor een grove nalatigheid of opzettelijke fout van harentwege. In elk geval is de aansprakelijkheid van Mission-Systole beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, waarvan de terugbetaling zal worden berekend tegen de prijs van extra exemplaren, die de maximumgrens vormt van haar tussenkomst in elke eventuele schade die door de klant is geleden. Als de bestelling is geplaatst door meerdere klanten, is deze grens globaal op hen van toepassing.

Artikel 9 – Eigendom

Alle eigendomsrechten, hierbij inbegrepen de intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot de prestaties van Mission-Systole en tot de materiële of immateriële voorwerpen die gecreëerd en geleverd zijn door deze laatste zullen de volledige eigendom blijven van Mission-Systole zolang de gehele prijs van de bestelling niet door de klant is betaald. Het is deze laatste verboden de bovenvermelde prestaties en voorwerpen te gebruiken zolang hij zijn rekeningen bij Mission-Systole niet aangezuiverd heeft. De klant erkent dat de creaties van Mission-Systole beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, en meer bepaald door het auteursrecht. Deze rechten zullen worden overgedragen aan de klant in ruil voor de betaling van de gehele prijs van de bestelling, zoals in de vorige alinea is vermeld. Als de klant aan Mission-Systole het materiaal bezorgt dat deze laatste moet gebruiken, waarborgt hij uitdrukkelijk dat hij alle rechten bezit, met name de intellectuele eigendomsrechten, op genoemd materiaal, en zal hij Mission-Systole vrijwaren tegen alle aanspraken van derden. De klant machtigt Mission-Systole uitdrukkelijk om elke wijziging die nodig is aan het geleverde materiaal aan te brengen, alsook om elke reproductie en/of communicatie te doen ten behoeve van de uitvoering van de bestelling.

Artikel 10 – Referenties

De klant machtigt Mission-Systole zijn naam en zijn logo’s en merken, alsook de voorwerpen en prestaties die voor zijn rekening gerealiseerd zijn, uitsluitend voor referentiedoeleinden in de communicatie van Mission-Systole te gebruiken. Mission-Systole verbindt zich ertoe om bij het eerste verzoek van de klant te stoppen met dit gebruik.

Artikel 11 – Volledige of gedeeltelijke nietigheid van de overeenkomst

Indien een of meer clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou(den) zijn, geheel of gedeeltelijk, zal deze nietigheid niet de hele akte treffen en zal deze laatste geldig blijven. De partijen zullen overigens de clausule die of het deel van de clausule dat nietig is, vervangen door een andere clausule waarvan de effecten zo dicht mogelijk aansluiten bij de geannuleerde clausule of het geannuleerde deel van de clausule.

Artikel 12 – Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

De betrekkingen tussen Mission-Systole en de klant worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht. De partijen zullen, voorafgaand aan elke geschillenprocedure, streven naar een minnelijke schikking voor de geschillen die zouden kunnen ontstaan. De eventuele rechtsgeschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Franstalige rechtbanken van Brussel.


Top